The gadget spec URL could not be found
Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích (tên viết tắt BKEMMA) thuộc Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST) được thành lập theo Quyết định 3256/QĐ-ĐHBK-TCCB do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) ký ngày 27 tháng 12 năm 2012. BKEMMA thực hiện các nghiên cứu về tính chất của các vật liệu tiên tiến ở kích thước micro và nano sử dụng các kĩ thuật hiển vi điện tử và vi phân tích. Ngoài ra, BKEMMA cũng tham gia đào tạo sau đại học (Cao học và Nghiên cứu sinh) và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực liên quan. Hoạt động của phòng thí nghiệm BKEMMA gắn liền với các phòng thí nghiệm khác của viện AIST.
The gadget spec URL could not be found