Cán bộ

 

TS. Nguyễn Đức Dũng
Trưởng phòng

Lĩnh vực nghiên cứu:
- Các tính chất từ và cấu trúc điện tử của các hệ hợp kim đất hiếm - kim loại chuyển tiếp
- Các vật liệu dựa trên đất hiếm - kim loại chuyển tiếp
- Các tính chất từ và quang của cấu trúc nano

Hồ sơ trên Google Scholar

Tel: 0243 6230 435
Email: dung.nguyenduc [at] hust.edu.vn
 

TS. Nguyễn Hữu Dũng


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nano từ

- Vật liệu từ nhiệt và các ứng dụng làm lạnh từ

Các chuyển pha từ và cấu trúc

- Hiển vi điện tử và vi phân tích

- Bán dẫn từ pha loãng


Hồ sơ trên Google ScholarResearchGate

Tel: 0243 6230 435
 

ThS. Phạm Thế Kiên

Lĩnh vực nghiên cứu:
- Bán dẫn có cấu trúc nano (ZnS, ZnO) và các ứng dụng
- Các vật liệu quang và đi ốt phát quang
- Vật liệu các bon

Tel: 0243 6230 435


Nghiên cứu sinh

 

ThS. Nguyễn Hữu Cương
 

ThS. Lê Thành Công
 

ThS. Lê Thành Cương


Cao học / Sinh viên

 

Cao Thái Sơn

Email: scao91 [at] gmail.com
 

Phạm Vũ Lộc

Email: pvloc90 [at] gmail.com